Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NG DESIGN

 § 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Sklep internetowy NG DESIGN dostępny pod adresem internetowym ngdesign.pl  prowadzony jest przez KADUX IWONA DUDEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Mysłowicach wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000727566, NIP 2220910426, REGON 369962240.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa:
 3. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego,
 4. b) warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,
 5. c) zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie ngdesign.pl.

 

§2

DEFINICJE

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – KADUX IWONA DUDEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Laryskiej numer 21, kod pocztowy: 41-404 Mysłowice, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000727566, NIP 2220910426, REGON 369962240.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym ngdesign.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna i prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma (towar) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 §3

KONTAKT ZE SKLEPEM

 

 1. Adres Sprzedawcy: KADUX IWONA DUDEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Mysłowicach, ul. Laryska numer 21, 41-404 Mysłowice
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: krzysztof@ngdesign.pl
 1. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 511 677 442
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy w ING Bank Śląski S.A.: 96 1050 1331 1000 0092 5473 5906
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-16.00.

 §4

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 7,8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
  b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 §5

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NG DESIGN zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego:
              a) dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci niespełniający powyższych warunków zostaną o powyższym powiadomieni,
 3.             b) dostarczania Towaru wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do Zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 §6

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy zaakceptować i wypełnić Formularz rejestracyjny , udostępniony na stronie Sklepu internetowego.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 6. NG DESIGN może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez NG DESIGN za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi NG DESIGN.
 4. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody NG DESIGN.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Sklepu internetowego, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 7. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 8. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 9. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla NG DESIGN,
 10. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 11. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 §7

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. a) zalogować się do Sklepu internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez dodanie go do  Koszyka;
 4. c) dokonywać dalszych czynności  technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty  oraz informacje dostępne na Stronie.
 5. W trakcie składania  Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” –Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 7. a) przedmiotu Zamówienia,
 8. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów i usług w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 9. c) wybranej metody płatności,
 10. d) wybranego sposobu dostawy.
 11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
 12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z KADUX IWONA DUDEK SPÓŁKA JAWNA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia nr: ",zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 14. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zamówiony Produkt.
 15. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania od Klienta wymaganej płatności na konto określone w § 9 ust. 1 pkt a) Regulaminu lub podane  w wiadomości email, o której mowa powyżej.
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 §8

DOSTAWA

 

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2.      Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na koszt Sklepu ngdesign.pl transportem własnym Sklepu  internetowego lub przesyłką kurierską. Nie ma możliwości umówienia się z kierowcą na konkretną godzinę dostawy. Transport nie obejmuje wniesienia mebli. W przypadku wysyłki mebli firmą kurierska, w dniu załadunku przekazujemy Klientowi drogą mailowa numer listu przewozowego. W przypadku naszego transportu przesyłamy mailowo kontakt telefoniczny do kierowcy.
 3. Możliwy jest osobisty odbiór Produktów przez Klienta z siedziby Sprzedawcy. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny i jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą.
 4. Termin realizacji wysyłki mebli wynosi od 20 do 40 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu płatności, dostawy lub terminu realizacji informując o tym Klienta w terminie co najmniej 1 dnia roboczego od przyjętego terminu.
 5. O terminie dostawy lub gotowości Produktu do odbioru osobistego przez Klienta, Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mailowej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia.
 7. Klient obowiązany do zwrócenia należytej uwagi na stan odbieranej przesyłki, a w szczególności jej ilość i ewentualne uszkodzenie.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości: braki ilościowe, niekompletność, uszkodzenie przesyłki, uszkodzenie towaru, konieczne jest w chwili dostarczenia Zamówienia poprawne i zgodne ze stanem faktycznym spisanie protokołu szkody wraz z przewoźnikiem, wykonanie zdjęć (w tym w szczególności uszkodzenia opakowania) w obecności osoby dostarczającej Zamówienie i przesłanie go do Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 9.     Klient może dokupić usługę wniesienia mebli, ustalając to indywidualnie ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej przed dokonaniem zakupu.

 

 §9

METODY PŁATNOŚCI

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. a) przelewem na numer konta bankowego ING Bank Śląski S.A. : 96 1050 1331 1000 0092 5473,
 2. b) metodą PayPal,

 

 1. c) za pośrednictwem Przelewy24,

 §10

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone w przypadku Umowy Sprzedaży zawartej przez Przedsiębiorcę, jednakże prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jest możliwe w terminie 14 dni, wyłącznie w przypadku, gdy osoby te, podczas składania zamówienia złożyły oświadczenie, iż zakup nie jest dokonywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 1. a) jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. b) jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
 3. c) jeśli przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 5. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą; To, co strony świadczyły sobie nawzajem, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,
 9. b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem ewentualnych kosztów transportu;
 10. c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
 11. d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem,
 12. e) Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
 13. f) Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w czasie transportu;
 14. g) Klient ponosi bezpośrednie koszty opakowania i odesłania Produktu Sprzedawcy, w tym także koszty zwrotu Produktu,
 15. i) w przypadku uszkodzenia w transporcie Produktu wysłanego przez Klienta, który od Umowy Sprzedaży odstąpił, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, do czasu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika dostarczającego Produkt.

 
§11

REKLAMACJA ZA WADY

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad i zgodny z umową.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym (art. 556-576 k.c.) Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 2. Reklamacja powinna  zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż  w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Przedsiębiorcy, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli tego nie zrobi, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 §12

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ

 

 1. NG Design podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości  zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NG Design o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@ngdesign.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. NG Design zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 §13

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

KONSUMENTA I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 §14

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8.      Korzystając ze Sklepu Internetowego ngdesign.pl przekazujecie nam swoje dane osobowe. Dokument, który Państwo czytają odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kadux Iwona Dudek Spółka Jawna z siedzibą w Mysłowicach, pod adresem ul. Laryska 21.

Z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować w jeden z następujących sposobów: przesyłając e-mail na adres kontakt@ngdesign.pl lub wysyłając korespondencję na podany powyżej adres siedziby Kadux Iwona Dudek Spółka Jawna.

Dane osobowe, które podajecie Państwo dokonując zakupu w Sklepie Internetowym ngdesign.pl, tj. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli zakupu realizowany jest na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli zakupu realizowany jest na potrzeby firmy) przetwarzane są:

- w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

- w celu realizacji składanych przez Państwa zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego ngdesign.pl;

- w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

- w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możecie Państwo do nas kierować.

Podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe będziemy również przetwarzać Państwa dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym ngdesign.pl.

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO):

- dane dotyczące zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami,

- dane podane w pytaniu lub  skardze w celu udzielania odpowiedzi,

- dane wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom.

Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach.

Będziemy przekazywać Państwa dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, pełnomocnikom, ubezpieczycielom w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Kadux Iwona Dudek Spółka Jawna z siedzibą w Mysłowicach przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Kadux Iwona Dudek Spółka Jawna z siedzibą w Mysłowicach roszczeń.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym okres ten może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi konta użytkownika będą przetwarzane do momentu Państwa rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym, przy czym okres ten może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez Kadux Iwona Dudek Spółka Jawna z siedzibą w Mysłowicach z obowiązków wynikających z przepisów prawa (ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będą  przetwarzane przez okres wynikający z takich przepisów (w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących prowadzenia komunikacji marketingowej, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystacie ze swojego prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, skargę lub sugestię będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń).

Przysługują Państwu następujące prawa:

- Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.

- Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Państwa danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.

- Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych - w przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych będzie je można przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, zaś inne czynności będą  podejmowane tylko za Państwa zgodą.

- Prawo do żądania usunięcia Państwa  danych osobowych (jeśli  dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane, jeśli wycofacie swoją zgodę na ich przetwarzanie, a nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych, jeśli zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec tego sprzeciwu, jeśli zgłosicie sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych lub jeżeli przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem).

- W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego jest prawnie uzasadniony interes Kadux Iwona Dudek Spółka Jawna z siedzibą w Mysłowicach, macie prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla tych celów.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Kadux Iwona Dudek Spółka Jawna z siedzibą w Mysłowicach inny niż marketing bezpośredni), macie prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wskazując jednocześnie na tę szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania.

 W zakresie w jakim Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody macie prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zakupów w Sklepie Internetowym sove.pl. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, również adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.

 §15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kadux Iwona Dudek Spółka Jawna z siedzibą w Mysłowicach, a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kadux Iwona Dudek Spółka Jawna z siedzibą w Mysłowicach


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.